Image

ภาพเบื้องหลัง X-Men: Days of Future Past

รวมภาพเบื้องหลัง X-Men: Days of Future Past ฉากที่ใช้ถ่ายทำ และภาพจริงในภาพยนตร์

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Source: FX Guide

Advertisements